Foreslår septik- og fartsregulering

Miljødirektoratet la i dag fram forslag til handlingsplan for Oslofjorden, og slår fast at fritidsbåteiere må ta sin del av jobben.

Handlingsplanen viser at Oslofjorden er under press fra både miljøutslipp, befolkningsvekst og stadig mer bruk av fjorden, både i strandsonen og på vannet. Listen over problemområder er lang:
– Oppvekstområder for torskeyngel og andre arter er i tilbakegang.
– Miljøgiftinnholdet i indre deler er så høyt at fisken ikke kan spises.
– Økt tilførsel av næringssalter og partikler fører til algeoppblomstring og nedslamming.
– Kun en tredel av strandsonen er tilgjengelig for bading, turgåing og fisking fra land.
– Klimaendringene vil gjøre økosystemene ytterligere sårbare.

Handlingsplan_oslofjorden_miljødirektoratet
Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, prosjektleder Jon Lasse Bratlie og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
Annonse

Vil regulere septik og fart

Blant forslagene til tiltak som skal bedre vannkvaliteten og minske presset på naturmangfoldet i og rundt fjorden, er en utredning av fartsgrenser for nytte- og fritidsflåten og bedre regulering av båtseptik. Dette er de forslagene som direkte berører KNBFs medlemmer.

Generalsekretær i KNBF, Endre Solvang, var til stede på presentasjonen av handlingsplanen i dag, og er glad for det omfattende arbeidet som er lagt ned for å beskrive tilstand og tiltak for Oslofjorden.
– Situasjonen på enkelte områder er alvorlig og Båtforbundet er enig i at nødvendige tiltak må iverksettes. For båtfolkets del gjelder dette sterkere regulering av fart og krav til båtseptik. Vi er positive til å vurdere alle tiltak som synes nødvendig for å sikre en levedyktig Oslofjord også i fremtiden, sier Solvang.

 

Vil øke statlig oppkjøp

Tiltaksforslag som direkte eller indirekte vil gavne fritidsbåtfolket er:
– Vurdere en økning av midlene til statlig sikring av areal til friluftsliv, etablering av et fond til kjøp av særskilt attraktive, dyre eiendommer, og forkjøpsrett for kommunene for eiendommer i strandsonen.

– Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv, blant annet ved økt tilrettelegging av områder og sammenhengende kyststier.

– Oslofjorden har store utfordringer, og en økende befolkning og klimaeffekter vil utsette området for enda større press. Sammen med en rekke andre etater har vi nå funnet hvilke tiltak som kan bidra til å nå målene om god miljøtilstand og muligheter for aktivt friluftsliv, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

 

Store verdier på spill

Handlingsplanen slår fast at det i gjennomsnitt bare er 34 prosent av arealene i strandsonen som er tilgjengelig for almenheten, ergo for bading, turgåing og fisking fra land. Resten er allerede nedbygd, og nedbyggingen fortsetter, slår Miljødirektoratet fast.
Miljødirektoratet understreker også at ny kunnskap viser at verdien av fjorden for samfunnet er svært høy. Friluftsliv som turgåing, bading, fritidsfiske og båtbruk er beregnet til å gi samfunnet verdier tilsvarende flere titalls milliarder kroner pr år, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Miljødirektoratet har levert handlingsplanen på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Planen er utarbeidet sammen med åtte andre statlige etater og fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden.

Les mer på Miljødirektoratetes hjemmesider.

Endret: 06.06.2020