Høringssvar utredning om kystradiotjenesten

KNBF har mottatt brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som ber om innspill til kystradiotjenesten (VHF).

Bakgrunnen for dette arbeidet er et oppdragsbrev DSB har mottatt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), hvor DSB er gitt i oppdrag å utrede fremtidig innretning av den maritime nød- og sikkerhetstjenesten (Kystradiotjenesten), altså VHF-tjenesten. Dette er et offentlig oppdrag som i dag er tildelt Telenor Kystradio og finansiert av det offentlige. Nedenfor kan du lese KNBF sitt høringssvar i sin helhet. Det er utarbeidet av vår Sikkerhets- og Utdanningskomite (SUK).

Annonse

«Til

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fremsendt til anna.tronstad@dsb.no

Oslo, 22. april 2020

HØRINGSSVAR –

FREMTIDIG INNRETNING AV KYSTRADIOENS TJENESTER

 

Om KNBF

KNBF er landets største og eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. Våre 47.000 medlemmer er fordelt på 380 medlemsforeninger langs hele kysten.

 

Hvordan bruker deres organisasjon kystradiotjenesten?

Våre medlemmer bruker kystradiotjenesten i stor grad til kommunikasjon mellom fritidsbåter når en er underveis. Det viktigste den blir brukt til er å be om assistanse når en har driftsproblemer eller er i nød.

 

Har dere i dag noe samarbeid med kystradiotjenesten?

KNBF har en landsdekkende besiktigelsesmannsordning for besiktigelse av lystbåter. En del av våre besiktigelsesmenn har også tatt kurs og er godkjent av Telenor Kystradio til å utføre VHF-besiktigelse/kontroll.

 

Har dere identifisert noen forbedringsområder?

KNBF har inntrykk av at det er en del fritidsbåteiere som har VHF som ikke blir brukt eller meget sjeldent brukt. Det burde vært ett system for å oppfordre alle båteier til å bruke VHF’en med jevne mellomrom for å forsikre seg at den virker og at en blir fortrolig med å bruke den. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende ut SMS til VHF eierne med oppfordring til å kalle opp kystradioen for test av signalstyrke.

 

Har dere ellers innspill som kan være relevant for utredningen?

Det er viktig å opprettholde de kystradiostasjonene som finnes i dag. Kystradioen er den eneste kommunikasjonskanalen en kan stole på om en havner i en nødsituasjon. Det er alltid noen som fanger opp nødmeldingen både hos kystradiostasjonene og ikke minst andre fartøy som er i nærheten av den som er i nød.

 

Vårt høringssvar er utarbeidet av vår Sikkerhets- og Utdanningskomite. Eventuelle spørsmål kan rettes til komiteens leder Kristian Tornes på 

.

Med vennlig hilsen
for Kongelig Norsk Båtforbund


Solvang
Generalsekretær

Sign.

Endret: 06.06.2020