Beskyttelse mot konkurs hos yrkesselger

Hvordan kan nybåt-kjøperen sikre kjøpet av drømmebåten hvis forhandleren skulle gå konkurs?

Mange som kjøper ny båt nå på høsten har det som en del av avtalen med forhandler at båten ikke tas ut før til våren igjen. Ofte innebærer dette at kjøperen ikke bare får båten til en grei pris, men også får lagret båten frem til våren uten tillegg i prisen. Men når båten er hos selgeren, kan det bli risikabelt for kjøperen dersom selgeren skulle bli rammet av de urolige tidene vi har nå. Går båten med i en konkurs?

Dette er en spørsmålsstilling som kommer opp nesten daglig nå når tidene er blitt mindre gode enn de var. Hvem hadde trodd for bare et år siden at Scand og Askeladden skulle være konkurs i dag? Vi får mange henvendelser og spørsmål om dette og her skal vi gi det generelle svaret i kortform.

Kjøpere som betaler og straks tar med seg båten har det mye enklere – de er beskyttet på alle måter og slipper å lese resten av dette innlegget.

20171026-IMG_1475
Illustrasjonsbilde

Problemstilling

Ved konkurs vil alle konkursskyldnerens eiendeler gå med i konkursen, bli solgt og deretter gå til dekning av kreditorenes krav i boet. Spørsmålet er bare hva det er som er konkursskyldnerens eiendeler, og hva som skjer med andres eiendeler som befinner seg hos konkursskyldneren. Dette er et spørsmål dels om eiendomsrett og dels om rettsvern – rettslig vern for eiendomsretten. Spørsmålet i dette innlegget er hvordan det blir når den viktige eierbeføyelsen besittelse ikke innehas av kjøperen.

Annonse

Registrerte «skip»

For «skip» som er registrert i NOR – Norsk Ordinært Skipsregister – er det registrering av skipsskjøte fra selger til kjøper som avgjør. Så snart skjøtet er registrert er kjøperen fullt ut beskyttet i alle og enhver retning, uansett hvor båten befinner seg. Dette er ikke upraktisk – for alle fritidsbåter ned til LOA på 7 meter kan nå registreres (og pantsettes «på ordentlig»). De som kjøper registrert båt behøver derfor ikke å lese resten av denne artikkelen.

DJI_0061
Illustrasjonsbilde

Ikke-registrerte båter

Det viktige for at kjøper av ikke-registrerte båter (som resten av denne artikkelen altså handler om) skal være beskyttet, er at hoveddelen av (de rettslige) eierbeføyelsene er gått over på kjøper, og selvsagt at dette kan bevises («dokumenteres»). Det er dette beviskravet som gjerne oppstilles som et krav til kjøpers fysiske besittelse av tingen, siden dette helt klart («notorisk») viser at eierbeføyelsene er overdratt. Den fysiske overgivelse av tingen viser jo også at selger gir fra seg sine rettigheter til den.

Det er imidlertid rom for betydelige modifikasjoner – for også andre bevis enn fysisk besittelse kan godtgjøre den underliggende rettslige realitet. Det er nemlig tilstrekkelig, når tingen fortsatt beror hos selger, at den er individualisert og på slikt vis skilt ut fra selgers øvrige aktiva/varelager. Det må i tillegg være i kjøpers interesse at tingen fortsatt beror hos selger.

Kjøper må selvsagt sikre seg all dokumentasjon som vedrører båten.

Individualiseringen

Kravet til individualisering kan for nye båters vedkommende vanskelig gjøres på annen måte enn henvisning til CIN i faktura/kontrakt og senere påføring av Securmark og/eller RSSR-nr. samt ev. navn. Med nye båter er dette den eneste måten det praktisk kan foretas en individualisering. Siden CIN-koden er en unik identifikasjonskode og den er preget inn i skroget, er det intet potensiale for uklarheter eller forbytninger eller annet som kunne avsvekke CIN-kodens betydning som unik identifikator.

Kjøper må selvsagt sikre seg all dokumentasjon som vedrører båten. Derunder må kjøper passe på at han får med seg (og tar godt vare på!) den originale CE-samsvarserklæringen som hører til båten. I mangel av noen form for «vognkort» kan samsvarserklæringen gjøre god nytte for seg, bl. a. siden båten ikke lovlig kan selges uten den. Det er selvsagt også en klar fordel om kjøper sørger for å forsikre båten.

Ulempen ved at risikoen går over er at kjøper da straks også må inspisere båten og forsikre seg om at den er kontraktsmessig.

Det bør i tillegg foreligge skriftlig bevis («dokumentasjon») for at kjøper har overtatt båten, og at den kjøpsrettslige risiko dermed har gått over på kjøper. Dvs. at kjøper bør kvittere skriftlig for at han har mottatt og overtatt båten. Hvis den kjøpsrettslige risiko fortsatt er hos selger, har han nemlig betydelig rådighet over den og potensielt også muligheten for (og retten til) å ombytte den med en annen, identisk båt, og da kan det hende at kravet til individualisering ikke er oppfylt.

Ulempen ved at risikoen går over er at kjøper da straks også må inspisere båten og forsikre seg om at den er kontraktsmessig. Han ville ellers risikere å reklamere for sent dersom reklamasjon først kommer til våren en gang og forholdet kunne oppdages ved inspeksjon. Den anbefalte løsning er at det avtales (skriftlig) at ingen reklamasjonsfrister begynner å løpe før båten er hentet ut av vinteropplaget. (Bruk flertallsformen – det er to frister, den absolutte på fem år og den relative «innen rimelig tid». Det er om å gjøre å utsette begge).

Det er om å gjøre å vise at oppbevaringen er i kjøpers interesse.

Dokumentasjon og bevis

Når det gjelder bevis («dokumentasjon») for at oppbevaring hos selger er i kjøpers interesse, skal det først nevnes at grunnen til dette kravet er at det skal fremgå med tydelighet at kjøpers betaling før han fysisk overtar tingen, ikke er en kredittytelse til selger (forskuddsbetaling). Slik kredittytelse er nemlig sidestillet med all annen kredittgivning. Resultatet av det, vil være at kjøpers krav konkurrerer med de øvrige uprioriterte kreditorer i boet.

Løsningen på dette bevisbehovet er kort og godt en egen (skriftlig) avtale om at båten opplagres hos selger i vinteropplag. Det bør fremgå at kjøper selv bestemmer når avtalen skal avsluttes/båten hentes. Det er om å gjøre å vise at oppbevaringen er i kjøpers interesse. Om det betales noe særskilt for vinteropplaget eller det inngår i kjøpesummen eller som en ekstra-ytelse, er av mindre interesse. Det er beviset for hvorfor båten er hos selger, som er det viktige.

Hvis grunnen til at båten er hos selger er f. eks. at den brukes som demo-båt, står i utstilling el.l., kan det godt tenkes at kjøper er i faresonen. Båten vil jo da befinne seg hos selger av grunner som er i selgers interesse.  Denne typen omstendigheter er det bare å styre unna.

Fortsatt usikker?

Som alltid er det de individuelle forhold og omstendigheter i det enkelte tilfelle som avgjør hva det rettslige resultatet blir. Det er aldri gitt at ditt tilfelle faller inn under det som er sagt ovenfor eller om noe forhold ved den faktiske situasjonen kan føre til problemer i fall en konkurs skulle skje; eller for den del beskadigelse av båten etc.

Er du i tvil, så er rådet her som alltid ellers: Søk advokathjelp i tide. Det er de som ikke følger dette rådet, som har mest å tape.

Artikkelen er opprinnelig fra 2010

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 23.05.2020
Tagger: Båtjuss